arama

İthalat Bedelinin İhracat Bedelleri ile Mahsuben Ödenmesi

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • Oyla
    Loading...

İthalat bedellerinin kısmen veya tamamen mal ve/veya hizmet ihracı bedeli dövizlerle mahsuben ödenmesi herhangi bir süre kısıtlaması olmadan aşağıda açıklanan esas ve usuller çerçevesinde yapılır.

1. Mal ve hizmet ihracı bedellerinin mahsuben ödemede kullanılacak kısmının mahsup tarihinden önce alışının yapılmamış (DAB düzenlenerek TL’ye çevrilmemiş) olması şarttır.

2. DTH’na alınan ihracat bedeli dövizler mahsuben ödemede kullanılabilir.

3. Peşin dövizler mahsuben ödemede kullanılamaz.

4. Mahsuben ödeme işleminde, DAB ve DSB aynı kur üzerinden düzenlenir.
Mahsuben ödemede kullanılacak (alışı yapılacak) döviz cinsi ile mahsuben ödenecek (transfer edilecek) gidere ilişkin döviz cinsinin farklı olması halinde mahsuben ödenecek azami tutar ihracatçı ile banka arasında mutabık kalınan çapraz kur esas alınmak suretiyle tespit edilir. Bu durumda DAB alışı yapılan, DSB transfer edilen döviz cinsinden düzenlenir.

5. Aracı ihracatçı vasıtasıyla yapılan ihracatta, ihracat bedeli, ihracatçının onayı ile imalatçının yukarıda sayılan bütün döviz giderlerinin mahsuben ödenmesinde kullanılabilir. Bu durumda DAB ihracatçı, DSB’ de imalatçı firma adına düzenlenir.

6. İhracat bedelinin mahsuben ödemede kullanılabilecek tutarının ithalat bedelini karşılamaması durumunda kalan ithalat bedeli genel esaslar dahilinde ödenir.