arama

İthalat İşlemlerinde Müeyyide Uygulamaları

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • Oyla
    Loading...

İthalattan Men Edilen Firmalar Hakkında Yapılacak İşlemler

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Mevzuatına aykırı hareketten dolayı ithalattan men edilen firmalarca, men edilme tarihinden başlamak üzere men süresi içinde yapılacak akreditif talepleri, peşin ve vesaik mukabili ödeme şekline göre yapılacak transfer talepleri ile kabul kredili işlemler için poliçe kabul veya avali talepleri kabul edilmez.

Ancak ithalattan men edilen firmalarca, yatırım teşvik belgesi ve dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki malların ithalatı gerçekleştirilebilir.

Buna göre söz konusu firmaların, ithalattan men süresi içinde yapacağı talepler, ithalatın yatırım teşvik belgesi kapsamında olduğu hususunda firmalarca verilecek yazılı beyana istinaden, dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki işlemler için ise herhangi bir beyan aranmaksızın sonuçlandırılır.

İthalattan men edilme tarihinden önce;

● Açılmış akreditif kapsamındaki işlemler,
● Çıkış ülkesinden ihraç edilmiş mal veya vesaik mukabili işlemler (kabul kredili işlemler dahil),
● Peşin olarak dövizi satılmış işlemler
bankalarca sonuçlandırılabilir.

İthalatı Dış Ticaret Müsteşarlığının İznine Bağlanan  Firmalar Hakkında Yapılacak İşlemler

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Mevzuatı uyarınca, ithalatı belirli bir süre için Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın iznine tabi tutulan firmaların müeyyide süresi içinde yapacakları taleplerde, ithal konusu malın sözü edilen mevzuat kapsamındaki mal olmadığının firmalar tarafından yazılı olarak beyan edilmesi halinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın izni aranmaz.