arama

İthalata İlişkin Genel Esaslar

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • Oyla
    Loading...

İthalat bedelleri, TPKK Hakkında 32 Sayılı Karar, bu Karara ilişkin 2008-32/34 Sayılı Tebliğ ve bu Karar ve Tebliğe ilişkin TCMB Genelgesi ile bunlara ek olarak yapılacak düzenlemelere istinaden verilecek talimat çerçevesinde ithalatçı ile ihracatçı arasındaki sözleşmeye ve uluslararası kurallar ile bankacılık teamüllerine göre bankalar aracılığıyla  döviz veya TL olarak ödenir.
Bu yazıdaki;
● “Döviz satışı” deyimi DSB düzenlenmek suretiyle dövizlerin ithalatçılara satılmasını,
● “Transfer” deyimi ihracatçıya ödemenin yapılmasını teminen döviz veya TL’nin transferini
ifade etmektedir.
1.1. İthalat, İthalat Yönetmeliği’nde belirtilen nitelikleri haiz gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılabilir.
İthalat işlemlerinin ithalat hesabının kapatılması tarihine kadar ithalatçı olabilme özelliği taşıyan temsil yetkisini haiz kişilerce de yapılması mümkündür.
1.2. Bankalarca, akreditif açılması, döviz satışı, poliçe kabul ve aval taleplerinde, bir bankanın aynı şubesine yapılan başvurular için bir defaya mahsus olmak üzere ithalatçılardan vergi kimlik numarasını gösterir vergi dairesinden alınan belge veya onaylı fotokopisinin ibrazı istenir.
1.3. İthalat bedelleri;
● Banka kaynaklarından,
● İthalatçıya ait DTH’dan,
● Alışı yapılmamış ihracat bedelinden,
● Kredi kartından,
● Sermaye hareketlerine ilişkin hükümler çerçevesinde sağlanan kredilerden
karşılanmak suretiyle ödenebilir.
1.3.1. İthalat bedelinin; banka kaynaklarından döviz olarak ödendiği işlemlerde, I-M Sayılı TCMB Genelgesinin ekinde yer alan örneğe uygun DSB, TL olarak ödendiği işlemlerde TPTB düzenlenir. DSB’nin “Döviz Satışının Dayanağı” bölümü ile TPTB’nin “Transferin Dayanağı” bölümüne işlemin ithalat olduğunun ve belgelerde yer alan ihracatçı firma unvanı ile ödeme şeklinin belirtilmesi zorunludur.
1.3.2. Bedeli kredi kartı, DTH ve krediden karşılanan ithalatta DSB düzenlenmez, ithalatçıya transferin yapıldığına dair yazı verilir.
Bedeli kredi kartından karşılanan ithalatta bedelin kredi kartından ödendiğine ilişkin yazı, fiş (slip/mail order) konusu ödemenin banka kayıtlarından yapıldığının tespiti kaydıyla verilir.
Bedeli, 30.03.1998-Döviz Kredileri:1998/4 sayılı Özel Bildirimiz eki “Ek:9- İhracat Kredi ve İhracat Kredisi Garanti Kuruluşlarına İlişkin Liste”de kayıtlı kredi kuruluşlarından sağlanan ve yurda getirilmeksizin doğrudan ihracatçıya ödenen işlemlerde de mal bedelini ihracatçıya ödeyen yurt dışındaki kredi kuruluşunun ödemenin yapıldığına dair yazısına istinaden Türkiye’deki bankalarca ilgililere mal bedelinin yurt dışı krediden ödendiğine ilişkin yazı verilebilir.
Bedeli krediden karşılanan ithalatta GB’ye, ithalatçı ile ihracatçı arasında yapılan sözleşmede belirlenen ödeme şeklinin kaydedilmesi gerekir. Ancak bedelin ithalden önce ihracatçıya ödenmesi öngörülen bir ödeme şeklinin beyan edilmesine rağmen ithalat sırasında bedelin krediden ödendiğine ilişkin banka yazısının ibraz edilememesi halinde GB’ye ödeme şekli mal mukabili olarak kaydedilmelidir.
Bankalarca ithalatçıya verilecek söz konusu yazılarda, DSB’de yer alan ihracatçı firma unvanı ve ödeme şekli de dahil bütün bilgilerin bulunması gerekmektedir.
1.3.3. Bankalarca ithalat bedelinin ödenmesini teminen çek düzenlenemez.
1.4. Döviz satışlarında uygulanacak kur, banka ve ithalatçı arasında serbestçe belirlenir.
Döviz satışının faturada kayıtlı olan dövizden farklı döviz cinsinden yapılması halinde döviz satış işlemlerinde, işlem tarihindeki bankamız çapraz kurları esas alınır.
1.5. İthalat bedeli, ihracatçının veya bankasının talimatına istinaden Türkiye’de bu ihracatçı adına açılan DTH’ye veya TL mevduat hesabına yatırılmak suretiyle ödenebilir.
1.6. Teslim ve ödeme şekli ile bu hususlarda yapılacak değişiklikler, uluslararası kurallar ile bankacılık uygulamalarına göre yeni teslim veya ödeme şeklinin şartlarına uygun olması kaydıyla alıcı ve satıcı tarafından serbestçe belirlenir.
1.7. İthalat işlemleri, uluslararası kurallar ve bankacılık teamülleri çerçevesinde “Akreditifli Ödeme”,  “Vadeli Akreditifli Ödeme”, “Vesaik Mukabili Ödeme”, “Mal Mukabili Ödeme”, “Kabul Kredili Akreditifli Ödeme”, “Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme”, “Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme”, “Peşin Ödeme” şekillerine göre gerçekleştirilir.
1.8. İthal konusu malların devredildiği kişilerin ithalatçı olabilme özelliği taşıyan kişiler olması kaydıyla (konşimentonun cirosu veya diğer taşıma belgeleri ile ticari belgelerin devri suretiyle) gümrükler nezdinde ithalatçı değişikliği yapılabilir.
1.9. Vadeli akreditif, kabul kredili ve mal mukabili ödeme şekline göre yapılan ithalatta, GB ibraz edilmek suretiyle görünmeyen işlemlere ilişkin hükümler çerçevesinde faiz transferi yapılabilir. Ödenen faiz tutarı bankalarca GB’nin tarih ve numarası da belirtilmek suretiyle ilgili gümrük müdürlüğüne bildirilir.
1.10. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yapılan ticaret ve buna bağlı para transferleri ile ilgili konularda MIG/Dış Ticaret Mevzuat birimine danışılmalıdır.
1.11. Fiili ithal tarihinden gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarih anlaşılır.
1.12. Satış sözleşmesinde bu duyurumuzda açıklananlardan farklı bir ödeme şekli öngörüldüğü takdirde duyurumuzun ödeme şekillerine ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.
1.13. Yazımızda belirtilen sürelerin hesaplanmasında;
●    Süre gün olarak belirtilmiş ise işlemin yapıldığı gün hesaba katılmaz; süre hesaplaması ertesi günden itibaren başlar ve son günün çalışma saati sonunda biter. Ancak hesaplanan sürenin son günü resmi tatile rastlarsa süre, izleyen ilk iş günü çalışma saati sonunda biter.
●    Süre ay olarak belirtilmiş ise sürenin bitimi, izleyen ayların işlem tarihindeki günün çalışma saati sonudur. O ayda işlem tarihine tekabül eden bir gün bulunmuyor ise sürenin bitimi ayın son günüdür.