arama

İthalata İlişkin Tanımlar

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • Oyla
    Loading...

Başlamış İthalat:

İthal edilecek malların gümrüğe gelmiş veya çıkış ülkesinde ihraç işlemlerinin tamamlanmış olması durumunu ifade eder.

Özet Beyan (Manifesto):

Yükleme limanı veya şehrinde taşıyıcıların yük defterleri ve yük senetlerine dayanarak dijital ortamda düzenledikleri bir belgedir. Taşıyıcı tarafından konşimentolara göre doldurulur ve konşimentodaki bilgileri kapsar. Taşınan malların ne olduğunu ve kimin olduğunu gösterir. Varış yerinde gümrük idarelerine verilir. Özet beyan (manifesto) gümrüğe verilmeden mal boşaltılmaz. Manifesto dışında gelen mal kaçak sayılır. Bunlarla malların gümrüğe beyanı yapılır.

Geçici Depo (Sundurma):

İthal edilecek malların rejim beyanında bulunmak üzere gümrüğün denetimi altında konulduğu yere denir. Gümrüklerde bir rejim beyanında bulunuluncaya kadar eşya “Geçici depolanan eşya” statüsüne tabi olur. Gümrük idaresinin izni olmaksızın eşya yer değiştiremez, kaplar açılamaz, tartılamaz, muayene edilemez ve numune alınamaz. Aksi halde kaçakçılık hükümleri uygulanır.

Antrepo:

İthal edilecek malların antrepolara konulmak istenmesi halinde gümrük idarelerine ‘Antrepo Beyannamesi’ verilir. Mallar bu beyannameye dayanılarak antrepoya alınır. Genel, özel ve fiktif olmak üzere üç türlüdür.

Supalan:

Malların sundurma ve antrepolara konulmaksızın nakil aracı üzerinde gümrükleme işleminin yapılmasına denir. Taşıma aracına göre, deniz üstü, kamyon üstü ve vagon üstü olmak üzere üç çeşittir. Yenilenen gümrük mevzuatına göre; Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden ‘Onaylanmış Kişi’ statüsü kazanan gerçek veya tüzel kişiler “basitleştirilmiş işlem” adı altında uygulama yapabilirler.

Ambar (Ardiye):

Gümrüklere gelen malların sorumluluk altında saklandığı açık ve kapalı yerlerdir.

Demuraj / Sürastarya:

Geminin geç yüklenmesinden ve geç boşaltılmasından dolayı fazla bekletilmesi dolayısıyla ödenen tazminattır.

Konteyner:

Kara, deniz ve demir yolu araçlarında malların içine konularak taşınması için standart şekil ve ölçüde özel olarak imal edilmiş büyük taşıma kaplarıdır. Taşımada kolaylık ve ucuzluk sağlar.

Rejim Beyanı:

Sundurma ve antrepolara alınan malların tabi tutulacağı gümrük rejiminin gümrüğe beyan edilmesidir.

Tasfiye:

Süreleri içinde rejim beyanı yapılarak fiilen ithal edilmeyen malların bekleme süreleri dolduktan sonra gümrükçe terk edilmiş kabul edilerek tasfiye edilme işlemidir.