arama

Dış Ticarette Ödeme Şekilleri

Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • Oyla
    Loading...

Dış ticarette ödeme şekilleri 7 çeşitten oluşmaktadır. Aşağıdaki listeden detay bir şekilde inceleyebilirsiniz. Dış ticarette teslim şekilleri yazımız için buraya bakabilirsiniz.

1. Akreditifli Ödeme – Dış Ticarette Ödeme Şekilleri

Bu ödeme şeklinde uluslararası kurallar ile bankacılık teamülleri uygulanır.
Bankaca, ithalatçının akreditif açılması talebi üzerine mal bedeli tahsil edildiği takdirde, henüz akreditif açılmamış olsa dahi döviz satışı yapılarak DSB düzenlenir. Bir başka ifadeyle banka ile ithalatçının anlaşması halinde akreditifin açılması veya muhabir hesaplarının borçlandırılmış olması beklenmeksizin döviz satışı yapılabilir. Satışı yapılan bu dövizler sadece akreditif konusu ithalat bedellerinin ödenmesinde kullanılabilir.
Vesaik ibrazında ödemeli (sight) akreditiflerde sevk evraklarının ithalatçı firmaya verilmesi esnasında mal bedelinin tamamının ilgili firmadan tahsil edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
Vadeli akreditiflerde ise, vesaikin, kredi şartları uyarınca gereken teminatın alınmasını müteakip verileceği tabiidir.
Öte yandan, vesaik ibrazında ödemeli (sight) akreditiflerde, taşıma belgelerinin ithalatçı firma adına düzenlenmesi ya da orijinal vesaikin doğrudan ithalatçılara gönderilmesine imkan verecek bir şartın akreditif metnine yazılması bankamızın teminatı olabilecek akreditif konusu malların mülkiyetinin ithalatçı firmaya devredilmesi anlamına gelebileceğinden, akreditif metnine bu tür şartların yazılmaması gerekir.  Ancak, kredibilitesi yüksek olan güvenilir firmalarımızdan, vesaikin kendilerine gönderilmesine ilişkin bir talebin gelmesi durumunda, segment bazında değerlendirme yapılmak suretiyle akreditif açılabilecektir.
Açılmış bulunan bir akreditifte, bedelin bir kısmının, malın özelliği sebebiyle geçici veya kesin kabulünden, malın montajından, çalışır vaziyette teslim alınmasından veya değerinin ihtiva ettiği evsafa göre tespit edilmesinden veya benzeri hallerden sonra ödenmesinin şart edildiği durumlarda, bahse konu hallerin meydana gelmesini müteakip akreditif şartında belirlenen süre içinde müracaat edilmek kaydıyla transfer yapılabilir.
Döviz satışından sonra meydana gelecek kur değişikliği sebebiyle ilgililerden herhangi bir fark istenemez.
Bankalarca, Türkiye dışındaki bir ülkeden diğer bir üçüncü ülkeye mal ithalatı yapacak yurt içinde veya dışındaki firmalar lehine bankacılık teamüllerine göre bedelleri kendi kaynaklarından veya firmaların DTH’larından karşılanmak üzere üçüncü ülkelerdeki (serbest bölgeler dahil) bankalar nezdinde akreditif açılabilir.

2. Vesaik Mukabili Ödeme – Dış Ticarette Ödeme Şekilleri

Bu ödeme şeklinde uluslararası kurallar ile bankacılık teamülleri uygulanır.
Vesaik mukabili ödeme şekline göre yapılacak ithalatta, sevk belgelerine istinaden yapılacak müracaat üzerine bankalarca mal bedelinin tahsilini müteakip transfer yapılır.

3. Mal Mukabili Ödeme – Dış Ticarette Ödeme Şekilleri

Bu ödeme şeklinde uluslararası kurallar ile bankacılık teamülleri uygulanır.
Firmaların mal bedelinin transferine ilişkin talepleri;
GB bilgilerinin tarih ve sayısını belirten yazılı beyanın,
veya GB aslının ya da GB fotokopisinin ibrazı kaydıyla yerine getirilir.
İhracatçı tarafından mal bedelinin diğer bir firmaya transfer edilmesinin yazılı olarak istenmesi halinde GB’de kayıtlı ihracatçı firma yerine diğer bir firmaya transfer yapılabilir.
Ayrıca,
●    İthalatta haksız rekabetin önlenmesine dair tebliğler çerçevesinde gönderici firmalara göre oranları değişen “dampinge karşı vergi” esasına dayalı Gümrük Müsteşarlığı’nca uygulamaya konulan BİLGE sisteminde, yabancı gönderici firma ile menşe ülke ve firmalara göre oluşturulan kodlar kapsamında gönderici firma ile üretici firmanın farklı olması,
●    Malların aynı grubun üretici firması tarafından sevk edilmesi,
●    Malların, üçüncü ülkedeki üretici firmadan alınıp bu firmanın düzenlediği belgelerle ülkemize sevk edilmesi
sebebiyle firmalar arasındaki ticari ilişkinin yukarıda sayılan hallerden birine uygunluğunun tevsiki veya ithalatçı firma tarafından yazılı olarak beyan edilmesi halinde GB’de kayıtlı ihracatçı firma yerine diğer bir firmaya da transfer yapılabilir.
Türkiye’deki bankalar aracılığı olmaksızın bedelleri doğrudan ihracatçıya ödenen malların gümrük işlemleri de mal mukabili ödeme şekline göre sonuçlandırılır.

4. Kabul Kredili Ödeme – Dış Ticarette Ödeme Şekilleri

Kabul kredisi ile akreditifli, vesaik veya mal mukabili olmak üzere her üç ödeme şekline göre ithalat yapılabilir.
Vesikalı poliçelerin; ithalatçı, banka veya bu bankanın vereceği talimata istinaden muhabirlerince kabul edilmesi mümkündür. İthalatçı tarafından kabul edilen poliçelere bankaların aval verme zorunluluğu bulunmamaktadır.
Poliçelerin vadesi, kabul tarihinden başlamak üzere taraflarca serbestçe belirlenebilir.
İlk poliçenin vadesi içinde yeni bir poliçe düzenlenmek suretiyle temdit talepleri yerine getirilebilir.
Kabul kredili akreditifli işlemlerde, poliçenin, sevk belgeleri ile birlikte akreditif vadesi içinde ibrazı gerekir. Poliçenin vadesi akreditif vadesini geçebilir.
Kabul kredili vesaik mukabili ödeme şeklinde belgeler, sevk belgeleri ile birlikte gelen poliçenin kabul veya avalini müteakip ithalatçıya teslim edilir.
Kabul kredili mal mukabili ödeme şeklinde, bankaca transfer yapılabilmesi, poliçeye kabul veya aval verilebilmesi için ithalatçı tarafından poliçe ile birlikte,

GB bilgilerinin tarih ve sayısını belirten yazılı beyanın,
veya GB aslınınya da GB fotokopisinin bankaya ibraz edilmesi zorunludur.
Kabul kredili işlemlerde, poliçenin tabi tutulduğu esaslar dahilinde bononun da kabul edilmesi mümkündür.

5. Peşin Ödeme – Dış Ticarette Ödeme Şekilleri

İthalat bedelinin, GB ve eklerinin gümrük idaresine onay için ibraz edildiği tarihe kadar ödendiği bu ödeme şeklinde, bankalarca firma talebine istinaden transfer işlemleri gerçekleştirilir.
Yatırımcı firmalar tarafından yurt dışına verilen sipariş kapsamında belirli bir tutarı peşin ödenen malların kalan bedelinin yapılan sözleşme hükümlerine göre finansal kiralama şirketince ödenmesinin talep edilmesi durumunda, peşin ödemenin akreditif mektubu, proforma fatura ve satıcı firma yazısıyla teyit edilmesi ve finansal kiralama sözleşmesinin ilgili bankaya ibrazı gerekir.
Türkiye’de yerleşik faktoring kuruluşu ile ihracatçı firma arasında imzalanan faktoring sözleşmesi kapsamında faktoring kuruluşu tarafından ithalden önce ithalatçı firma adına yurt dışına transferi gerçekleştirilen tutarlar, ithalat ve ihracat faktoring sözleşmelerinin transferi gerçekleştiren bankaya ibrazı kaydıyla peşin ödeme olarak dikkate alınır.Transferi yapan bankaca ithalatçı firmaya verilecek ilgili gümrük müdürlüğüne yönelik transfer yazısında, faktoring kuruluşu yerine ithalatçı firmaya ait bilgiler kaydedilir.

6. Özel Takas

Özel Takas talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

7. Bağlı Muamele

Bağlı Muamele talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.